Clarú

Naíonáin Bheaga 2019/2020 

Faoi láthair tá liosta feithimh againn do Naíonáin Bheaga 2019. Má tá ceist faoi leith agat nó chun do pháiste a chlárú  is féidir ríomhphost a sheoladh chuig oifig@gaelscoilshliabhrua.ie nó glaoch a chur ar an oifig ar 01-295 8589


Beimid i dteagmháil leat i mí Dheireadh Fómhair/Samhain sa bhliain roimh tosnú sa scoil. Déantar seo de réir an polasaí iontrála (thíos)

 

Léiriú Spéise – Cliceáil anseo


Más mian leat teacht ar cuairt, tá lán fáilte romhat. Cuir glaoch ar an oifig chun coinne a dhéanamh linn.  Beidh Lá Oscailte ar siúl i mí Meán Fómhair, agus an RíRá ar siúl i mí Meithimh

 

Mar Eolas:

Naíonra Shliabh Rua – 086 867 4542

 


 

 

 

Polaisí Iontrála Gaelscoil Shliabh Rua

Réamhrá

Tá an polasaí seo á chur le chéile i gcomhthéacs an Acht Oideachais, 1998. Tá Bord Bainistíochta na scoile ag cur an pholasaí seo le chéile le cead ón bPatrún chun cabhrú le tuismitheoirí páistí a chlárú sa scoil. Beidh Cathaoirleach an Bhoird, Enda McKenna agus an Príomhoide, Conchúr Ó Raghallaigh, sásta aon cheisteanna a fhreagairt ag baint leis an bpolasaí seo.

Eolas faoi Ghaelscoil Shliabh Rua:

 • Éiteas il-chreidmheach, faoi phátrúnacht Fhoras Patrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge
 • Scoil atá ag forbairt
 • Bunscoil do bhuachaillí agus do chailíní.
 • Scoil atá ag brath ar dheontais agus ar achmhainní mhúinteora ón Roinn Oideachais agus Scileanna. Feidhmíonn an scoil faoi rialacha na Roinne. Braitheann an Polasaí  Iontrála agus Rannphairtíochta ar na hachmhainní agus ar an airgead atá ar fáil ag am ar bith. Scoil dhá shruth atá inti. Braitheann an méid Naíonán a ghlactar leo ar an spás sa scoil agus ar  uasmhéid daltaí in aon rang.
 • Leanfaidh Gaelscoil Shliabh Rua an Curaclam Náisiúnta Bunscoile mar atá leagtha amach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

I gcómhthéacs  rialacha agus cláracha na Roinne, agus i gcomhthéacs Chearta an Phatrúin mar a leagtar amach in Acht Oideachais 1998 iad,  tacaíonn Gaelscoil Shliabh Rua leis na prionsabail a leanas:

 1. Uileghabhálacht, go háirithe maidir le páistí a chlárú atá faoi míchumas éigin nó a bhfuil riachtanas oideachais speisialta acu.
 2. Comhionannas i dtaobh áit a fháil sa scoil agus ról iomlán a ghlacadh sa scoil
 3. Rogha tuismitheoirí maidir le clárú a pháiste
 4. Meas ar éagsúlacht luachanna, creideamh, traidisiún, teangacha agus slite beatha

Bunaíodh Gaelscoil Shliabh Rua le freastal ar an éileamh do bhunoideachas Lán-Ghaeilge. Tugtar tús áite sa scoil dá bhrí sin, do pháistí a thógtar le Gaeilge. Tugtar áiteanna do pháistí a thógtar le teangacha eile chomh maith.  Aithnítear cearta tuismitheoirí a bpáistí a chlárú ina rogha scoile, ach tá Bord Bainistíochta Ghaelscoil Shliabh Rua freagrach freisin as cearta phobal na scoile ar an iomlán, agus go háirithe cearta pháistí na scoile atá cláraithe cheana féin. Éilíonn sé seo breith chóir chothrom faoi réir phrionsabail an dlí nádúrtha ag cur leas na bpáistí ar fad san áireamh.

Osclaíonn Gaelscoil Shliabh Rua ag 8.30 r.n.

Críochnaíonn Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra ag a 1.10 i.n. Críochnaíonn an lá scoile ar 2.10 i.n

Clárú Naíonán Beag

Is féidir le páiste cur isteach ar áit sa scoil má tá an páiste ceithre bliana d’aois ar an 1 Aibreán nó roimhe, sa scoilbhliain sula dtosaíonn an páiste ar scoil, agus má chomhlíonann an páiste na critéir seo a leanas. Iarrtar ar na tuismitheoirí/na caomhnóirí foirm iarratais réamh-chláraithe (F1) a líonadh isteach agus í a sheoladh ar ais chun na scoile nó clárú ar-líne. Clárófar ainm an dalta ansin ar liosta réamh-chláraithe na bliana cuí.  Agus an clárú déanta ar-líne, eiseofar uimhir thagartha, nó i gcás foirm réamh-chláraithe, seolfar ríomphost admhála chuig na tuismitheoirí/na caomhnóirí ag cinntiú go bhfuil a bpáiste cláraithe ar ár liosta réamh-chláraithe don bhliain chuí agus go mbeifear i dteagmháil leo arís i bhfómhar na bliana sula mbíonn sé i gceist go dtosódh a bpáiste sa scoil.

Ní hionann foirm réamh-chláraithe chomhlánaithe agus dearbhú go mbeidh áit ar fáil sa scoil.

Seolfar foirm iarratais nua F2 i ríomhphost, i Mí Dheireadh Fómhair chuig gach duine atá ar an liosta cláraithe. Iarrfar orthu an fhoirm iarratais a líonadh agus í a sheoladh ar ais chun na scoile más spéis leo fós áit a lorg dá pháiste sa scoil. Beidh cóip chrua ar fáil más gá. Caithfear an F2 a chur chuig oifig na scoile tú féin nó sa phost.  Ní féidir glacadh le cóip leictreonach den fhoirm seo. Mura dtagann an F2 ar ais, glacfar leis nach bhfuil suim a thuilleadh spás a fháil sa scoil agus bainfear ainm an pháiste den liosta.

Déanfar scagadh ar na foirmeacha iarratais ar ríomh-phost. Tabharfar tús áite san ord seo a leanas:

 1. Páistí atá á dtógáil le Gaeilge
 2. Deartháireacha nó deirfiúracha, leath-shiblíní, páistí altrama nó páistí uchtaithe atá ina gcónaí ag an seoladh céanna le dalta atá ag freastal ar an scoil
 3. Páiste d’aon bhall fhoireann na scoile
 4. Páistí atá ag freastal ar Naíonra atá faoi údarás Gaelscoileanna Teo.
 5. Páiste atá ar liosta Chláraithe na scoile agus a bhfuil foirm iarratas F2 líonta acu.

Sa chás go mbíonn níos lú áiteanna ar fáil i gcatagóir 5 ná mar atá ainmneacha ar an liosta, is ar bhonn aois an pháiste  a dháilfear na háiteanna. Tabharfar tús áite do na páistí is sine.   Rachaidh aon pháiste nár éirigh leo áit a fháil ar liosta feithimh agus tabharfar uimhir dóibh. Rachaidh aon pháiste a chláraíonn i ndiaidh an spriocdháta don bhliain atá i gceist ar bhun an liosta feithimh.

Má tá níos mó ná páiste amháin á chlárú ag tuismitheoir don scoilbhliain chéanna, glacfar leo mar aon iarratas amháin.

Glacann Bord Bainistíochta na Scoile leis go gcuirtear páistí chun na scoile toisc go dteastaíonn óna dtuismitheoirí go gcuirfear oideachas ar na bpáistí tríd an gCóras Luath-Thumoideachais iomláin go dtí mí Eanáir i Naíonáin Mhóra.

Déanfaidh Bord Bainistíochta na scoile cinneadh maidir leis an líon daltaí a ghlacfar sna Naíonáin Bheaga ó bhliain go bliain. Cuirfear clárúchán iomlán na scoile agus spás ar fáil san fhoirgneamh san áireamh, chomh maith le haon imlitreacha ón Aire agus an cinneadh seo á dhéanamh.

Déanfar na háiteanna sa scoil a thairiscint roimh an Nollaig. Déanfaidh an Bord Bainistíochta cinneadh ar an spriocdháta  cláraithe ó bhliain go bliain.

Iarrfar ar na Tuismitheoirí/na Caomhnóirí a chur in iúl don scoil i scríbhinn, go bhfuil sé i gceist acu glacadh leis an áit sin. Iarrfar íocaíocht inaisíoctha orthu, a gclúdóidh costais leabhar scoile agus fearas ranga an pháiste don chéad bhliain scoile.

Nuair a bheidh na háiteanna ar fad líonta, cuirfear é seo in iúl do na Tuismitheoirí/na Caomhnóirí eile agus cuirfear ar an eolas iad go bhfuil a bpáistí ar an liosta feithimh.

Beidh Oíche Eolais do thuismitheoirí nua i ndiaidh na Cásca sula dtosaíonn na páistí.

Clárúchán i Ranganna seachas na Naíonáin Bheaga

Glacfar le páistí i ranganna eile seachas Naíonáin Bheaga  i gcásanna mar seo:

 • Má tá spás sa rang
 • Má bhí an dalta ag freastal ar Ghaelscoil eile
 • Má tá an Príomhoide sásta go bhfuil an cumas teangeolaíochta ag an bpáiste tar éis an cás a phlé leis an gCathaoirleach

Is é an Bord Bainistíochta a dhéanfaidh an cinneadh faoi pháistí a ghlacadh in aon rang eile. Lorgófar tuairiscí scoile an pháiste ó na tuismitheoirí mar aon le haon  mheasúnú a rinneadh.

 Aistriú go Naíonáin Bheaga

Sa chás ina bhfuil páiste ag iarraidh aistriú go Naíonáin Bheaga i rith na bliana, caithfear cinntiú go bhfuil spás ann dó/di agus nach bhfuil éinne ón liosta feithimh fós ag lorg áite.

Páistí faoi mhíchumas nó a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu

Ba cheart iarratas a dhéanamh ar áit sa scoil do pháiste faoi mhíchumas nó páiste a bhfuil riachtanas

speisialta oideachais acu ar an bhfoirm chaighdeánach iarratais. Mar aon leis an bhfoirm, beidh miontuairisc ar mhíchumas/riachtanas speisialta an pháiste agus tuairisc leighis, measúnaithe nó síceolaíoch ag teastáil, de réir mar a oireann, má tá a leithéid ar fáil.

Déanfar maoiniú ar pháistí a bhfuil riachtanais speisialta acu de réir na hachmhainní a chuirtear ar fáil don Bhord Bainistíochta ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

Má thagann iarratas ó pháiste a bhfuil stair fhoréigin i leith daltaí agus i leith foireann scoil/eanna eile, ní dhéanfar cinneadh ar an iarratas sin go dtí go ndéanfar iniúchadh sábháilteachta  agus  go dtí go bhfuil comhairle phroifisiúnta faighte.

Polasaí Luath-Thumoideachais Iomláin

Tá Polasaí Luath-thumoideachais Iomláin á chur i bhfeidhm mar a mholann Patrún na scoile, An Foras Pátrúnachta.

‘Is é sin, ón gcéad lá sna Naíonáin Beaga, labhraítear Gaeilge leis an bpáiste – Gaeilge amháin a labhraítear leis an bpáiste go dtí tús an dara téarma i Naíonáin Mhóra. Ní dhéantar stáidéar ar Bhéarla go dtí an Dara téarma sna Naíonáin Mhóra.

Léirítear i dtaighde i dtíortha eile a chleachtaíonn luath-thumoideachas iomlán go láidríonn an tús seo an dara teanga (Gaeilge sa chás seo) agus nach ndéanann sé dochar don chéad teanga.

Tá trí shnáithe sa Churaclam Béarla, labhairt, léitheoireacht agus scríbhneoireacht. Déantar an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht trí mheán na Gaeilge sa scoil seo ar dtús agus léirítear ón taighde agus ón ár dtaithí féin go n-aistríonn na scileanna seo atá foghlamtha sa dara teanga (Gaeilge), go dtí an chéad teanga (Béarla) nuair a thosaítear air i Naíonáin Mhóra.

Má ghlacann tú le háit sa scoil seo, tuigtear leis an mBord Bainistíochta go nglacann tú leis an bpolasaí  agus go dtacaíonn tú leis.

Cathaoirleach Bhord Bainistíochta
Ghaelscoil Shliabh Rua