Scoileanna Ildánacha

Beimid ag tosú ar an aistear seo i mbliana faoi chúram Múinteoir Tadhg. Féach an t-eolas thíos chun foghlaim faoin tionscadal.

Tacaíonn Scoileanna Ildánacha le bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna agus le hionaid Ógtheagmhála ar fud na hÉireann chun na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár shaolta leanaí agus daoine óga.

Glacann scoileanna agus ionaid Ógtheagmhála, a théann leis an gclár, páirtí in aistear treoraithe dhá bhliain chun Plean Scoileanna Ildánacha a fhorbairt le haghaidh a scoile nó a n-ionaid féin.

Tá rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga sa phleanáil, sa chinnteoireacht agus sa mhachnam, lárnach san aistear. Tugann an clár seo fíordheis do phobail scoile iniúchadh a dhéanamh ar cad a chiallaíonn na healaíona agus an chruthaitheacht dóibh, agus conas is féidir leis na healaíona agus an chruthaitheacht tacú le tosaíochtaí foghlama agus forbartha a scoileanna.

Soláthraíonn scoileanna/ionaid rannpháirteacha deiseanna do leanaí agus do dhaoine óga a scileanna ealaíne agus cruthaitheacha a fhorbairt, agus spreagfar bealaí oibre nua lena neartófar tionchar na cruthaitheachta ar chumas foghlama, ar fhorbairt agus ar fholláine leanaí agus daoine óga.