Eolas do Thuismitheoirí

 •  An Lá Scoile

Naíonáin Bheaga & Mhóra:  8.30 rn – 1.10 in
Rang 1 – 6:  8.30 rn – 2.10 in
Sos Beag:   10.00 rn – 10.15 rn
Lón:  12.00 in – 12.25 in

 

 • Éidí Scoile

Cliceail   Éidí Scoile

 

 • Tinreamh

Tá sé tábhachtach go mbíonn do pháiste in am don scoil gach lá
Má bhíonn do pháiste as láthair, ní mór duit r-phost nó teachtaireacht ar Aladdin a chuir chuig na scoile ag míniú an scéil. Má chailleann do pháiste níos mó ná 20 lá in aon scoilbhliain amháin, ní mór dúinn an scéal a chur in iúl don Bhord Náisiúnta Leasa Oideachais
Moltar gan páistí a thógáil ón scoil chun dul ar laethanta saoire
Ní cóir páiste atá tinn a chur ar scoil
Má bhailíonn tú do pháiste go luath, ní mór duit an páiste a shíniú amach. Ní ceadaítear do páiste eile do pháiste a shíniú amach

Mura bhfuil aithne againn ar an duine fásta, ní scaoilfear amach do pháiste leis/léi (gan nóta uait a rá linn cé atá á bhailiú)

 • Teagmháil idir an Scoil agus an Baile

Cuirtear R-phost/Nuachtlitreacha/Téacs abhaile go rialta
Úsáideann an scoil an córas Aladdin chun eolas a chur amach chuig tuismitheoirí nuair is cuí
Má athraíonn tú seoladh baile, seoladh ríomhphoist nó uimhir guthán i rith na bliana tá sé fíorthábhachtach é sin a chur in iúl don scoil láithreach
Bíonn Cruinniú Múinteora/Tuismitheoirí ar siúl uair sa bhliain, go hiondúil i Mí na Samhna
Cuirtear tuairisc scríofa abhaile do gach páiste i Mí an Mheithimh
Beidh cead ag múinteoir/tuismitheoir cruinniú a lorg nuair is gá

 • Tinneas

Ba chóir páiste a choinneáil sa bhaile má mhothaíonn sé/sí tinn
Má tá do phaiste ró thinn chun dul amach sa chlós, tá sé/sí ró thinn chun dul ar scoil
Má éiríonn do phaiste tinn i rith an lae, cuirfear glaoch ort chun é/í a bhailiú. Dá bharr sin, tá sé an-tábhachtach go mbeidh uimhreacha teagmhála cearta againn daoibh agus don duine a ghlaoitear air i gcás éigandála
Más rud e go bhfuil galar tógálach ag do pháiste cuir ar an eolas muid láithreach
Iarrtar ar thuismitheoirí / chaomhnóirír-phost nó nóta ar Aladdin a sheoladh chun na scoile má tá an páiste as láthair ón scoil de bharr tinnis nó aon chúis eile

 • Leigheas

Is é polasaí na scoile gan leigheas a thabhairt d’aon pháiste ach amháin má chloítear leis an bpróiseas leagtha síos sa Pholasaí Riaracháin Cógais.
Ní thabharfaidh na múinteoirí nó an Rúnaí leigheas do na páistí. Is féidir leis na tuismitheoirí/caomhnóirí teacht isteach chun leigheas a thabhairt, más gá. Ní cóir go mbeadh leigheas i málaí na bpáistí. Más féidir leis an bpáiste an leigheas a thógáil iad féin, ba chóir don tuismitheoir/chaomhnóir an leigheas a thabhairt don mhúinteoir ranga (m.sh. analóir).

 • Bia do Pháiste

Bíonn Sos Beag (15 nóim) agus am lóin (25 nóim) ag na paistí gach lá Iarrtar ar na tuismitheoirí bosca lóin sláintiúil a sholáthar do na paistí.

Moltar:
1. Próitéin (Feoil/tófú/cáis etc)
2. Craicear/pasta/núdal/rís/arán
3. Torthaí/glasraí réidh le n-ithe
4. Bia atá oiriúnach do pháistí óige
5. Is fearr gan an iomarca pacáistíochta a úsáid
6. Buidéal uisce, sú torthaí (neamh shiúchrad). Tá sé tábhachtach go mbíonn a ndóthain le n-ól ag na páistí i rith an lae.

Ba cheart aois agus goile an pháiste a thabhairt san áireamh agus lón á chuir ar fáil do/dí


Ní Cheadaítear na rudaí seo a leanas:
1.  Gloiní nó cannaí, ar bhonn sábháilteachta
2. Deochanna shúilíneacha/ siúcracha
3. Milseáin, criospaí, seacláid, cístí, brioscaí, guma coganta, líreacáin
4. leathán seacláide
5. Winders
6. Frubes – do ranganna Naíonáín Bheaga & Mhóra

Ós rud é go bhfuil an scoil ag obair chun Bhrat Glas a fhail, tógtar aon bhruscar nó bia atá fágtha abhaile. Ba chóir go mbeadh bosca lón ag gach páiste

Freagrachtaí na dTuismitheoirí /na gCaomhnóirí:
1. Bia sláintiúil a chur ar fáil don pháiste gach lá
2. An bia sláintiúil a phlé leis an bpáiste
3. Aon fhadhbanna maidir leis an lón a phlé leis an múinteoir ranga


Tá páistí sa scoil a bhfuil ailléirge acu. Féach an liosta thíos. Tá sé fíor thábhachtach nach bhfuil aon cheann den bhia seo a leanas i mbosca lóin do pháiste.

 • All nuts (including peanuts) and items containing nuts. Please read labels carefully, this includes nut butters, nutella and pesto
 • Sesame seeds (Including hummus & bombay mix)
 • Kiwi

Tá páistí inár scoil le hailléirge dháiríre leis an mbia seo thuasluaite agus níos mó ina measc.

Mar sin de, iarrfaimid oraibh meabhrú dod’ pháiste gan bia a roinnt riamh ar scoil. Labhair le do pháiste faoi ailléirge bhia agus cur iad ar an eolas nach bhfuil páistí le hailléirge bhia in ann bia áirithe a ithe.

Níl an cosc ar bhia ach cuid amháin don phlean maidir le hailléirge bhia. Tá nósanna imeachtaí sábháilteachta eile i bhfeidhm chomh maith.

 • Polasaí Ainmneacha

Is ag tuismitheoirí an rogha leagan Gaeilge d’ainm baiste a bpáistí a thabhairt orthu sa scoil. Úsáidfear an leagan Gaeilge de shloinne an pháiste (má tá leagan Ghaeilge ann), i rith a ama sa scoil.

 • Traenáil Foirne Staff Training
 • Gan bia a roinnt Not sharing food
 • Suí síos ag ithe Eating at our desks
 • Ag ní na lámha Washing hands
 • Plean cúram do pháistí le hailléirge Care plan for allergic children

 

Féach ar an suíomh seo a leanas chun tuilleadh eolais a fháil.

Schools